Hội đồng quản trị

Ông: Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại Hội

Ông: Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT

Ông: Lê Trọng Ngọc - Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Hoa Lệ - Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Diệu Trâm - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Hữu Hoài Phương - Thành viên HĐQT

Ông: Trương Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT