en

Đường dây nóng

Ban quan hệ cổ đông

Bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Ban
Số điện thoại: 0919.182439
Ông Vũ Mạnh Tư - Thành viên chuyên trách
Số điện thoại: 0907.800586
Email: vumanhtu2006star@gmail.com