en

Sơ đồ tập đoàn

Hội đồng quản trị

Ông Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Hiền Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm Thành viên HĐQT
Ông Lê Trọng Ngọc Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương Thành viên HĐQT
Ông Thái Ngọc Hùng Thành viên HĐQT
Ông Lưu Chí Thịnh Thành viên HĐQT
Ông Lê Trọng Tú Thành viên HĐQT

Ban tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Như Phượng Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Hồng Phó Tổng Giám đốc trực
Ông Trần Quốc Trưởng Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Ngọc Hạnh Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Sơn Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Mai Hương Phó Tổng Giám đốc