CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CIC KIÊN GIANG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CIC KIÊN GIANG

Trụ sở: Số 91 Lạc Hồng , p. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mã số thuế: 1700544092

Điện thoại: (0297 3) 921.385

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang họat động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, ngành nghề SXKD theo giấy phép của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Kiên Giang, chịu sự lãnh đạo của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang, Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách, pháp luật của nhà nước. .

Quản lý, giáo dục và động viên người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên chức thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Quy chế này được áp dụng trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và mọi đối tượng lao động, người sử dụng lao động cũng như các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp .