vi

Organization chart

Board members

Trần Thọ Thắng CHAIRMAN
Quảng Trọng Sang VICE CHAIRMAN
Nguyễn Thị Hoa Lệ BOARD MEMBER
Lê Trọng Ngọc BOARD MEMBER
Ông Nguyễn Đức Hùng BOARD MEMBER
Phạm Thị Như Phượng BOARD MEMBER
Nguyễn Thanh Lâm BOARD MEMBER
Lê Trọng Tú BOARD MEMBER
Hà Duy Nghiêm BOARD MEMBER

Board of Directors

Phạm Thị Như Phượng General Manager
Trần Quốc Trưởng Deputy General Manager
Nguyễn Thanh Hồng Deputy General Manager
Trần Ngọc Hạnh Deputy General Manager
Trần Thị Mai Hương Deputy General Manager
Lưu Chí Thịnh Deputy General Manager