vi

Organization chart

Board members

Tran Tho Thang CHAIRMAN
Quảng Trọng Sang VICE CHAIRMAN
Nguyễn Thị Hoa Lệ BOARD MEMBER
Lê Trọng Ngọc BOARD MEMBER
Nguyễn Thị Diệu Trâm BOARD MEMBER
Phạm Thị Như Phượng BOARD MEMBER
Nguyễn Thanh Lâm BOARD MEMBER
Lê Trọng Tú BOARD MEMBER
Hà Duy Nghiêm BOARD MEMBER

Board of Directors

Phạm Thị Như Phượng CEO
Nguyễn Thanh Hồng DEPUTY CEO
Trần Quốc Trưởng DEPUTY CEO
Trần Ngọc Hạnh DEPUTY CEO
Trần Thị Mai Hương DEPUTY CEO