vi

Organization chart

Board members

Trần Thọ Thắng CHAIRMAN
Đinh Thanh Tâm VICE CHAIRMAN
Quảng Trọng Sang VICE CHAIRMAN
Phạm Thị Như Phượng BOARD MEMBER
Lê Trọng Ngọc BOARD MEMBER
Lê Trọng Tú BOARD MEMBER
Nguyễn Xuân Dũng BOARD MEMBER
Đinh Thanh Thảo
Trần Văn Vinh

Board of Directors

Phạm Thị Như Phượng General Manager
Trần Quốc Trưởng Deputy General Manager
Nguyễn Thanh Hồng Deputy General Manager
Trần Ngọc Hạnh Deputy General Manager
Trần Thị Mai Hương Deputy General Manager
Lưu Chí Thịnh Deputy General Manager
Bùi Minh Tâm