vi

1992

In 1992 with the name Kien Giang Survey Design Company. Charter capital of 5,040 USD

2006

Kien Giang Construction & Investment Consulting Joint Stock Company. Charter capital registered 1,924,200 USD

6/1/2006

Cổ phần hóa doanh nghiệp với tên gọi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang.

24/1/2006

Tăng vốn điều lệ lên 45 tỉ đồng.

2007

Công ty tăng vốn lên 40,6 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

2008

Công ty tăng vốn lên 57,8 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

2009

Công ty thực hiện tăng vốn lên 69,3 tỉ đồng  thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

2010

Công ty thực hiện tăng vốn lên 80,9 tỉ đồng  thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

2012

Công ty tăng vốn lên 115.110.810.000đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược  và Cán bộ chủ chốt của công ty.

2013

Công ty tăng vốn lên 147.808.800.000đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.

2016

The General Meeting of Share holders agreed to change name of company to Kien Giang Construction and Investment Consulting Group. Charter capital of 11,801,760 USD

25/4/2016

chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.