en

Tổ chức họp mặt người lao động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Tổ chức họp mặt người lao động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Ngày 16/5/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tổ chức họp mặt người lao động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

Ông Trần Mạnh Cường – phó chánh văn phòng Công ty tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình.

Ông Trần Quốc Trưởng – Phó Tồng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2016 và đề ra chương trình hành động cho năm 2017;

Ông Từ Văn Liêm – Phó Tồng giám đốc Công ty triển khai văn bản: Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Đ/c Hoàng Xuân Thuỷ, Phó bí Thư Đảng ủy Triển khai văn bản: Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT-TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Ông Trần Quốc Thắng –  chánh văn phòng Công ty hướng dẫn thi hành Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản .

Ông Trần Quốc Thắng –  chánh văn phòng Công ty hướng dẫn thi hành Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản .

Ông Trần Quốc Trưởng, Phó Tổng giám đốc và bà Bà Phạm Thị Lan, Chủ tịch CĐCS Công ty ký cam kết thực hiện các quy định bảo đảm ATVSLĐ – PCCN.

Trưởng các bộ phận ký cam kết thực hiện các quy định bảo đảm ATVSLĐ – PCCN.

Toàn cảnh Hội nghị.