en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CIC GROUP

Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị mới

Chiều 30-5, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo trước cổ đông, bà Phạm Thị Như Phượng - Phó Tổng Giám đốc trực CIC Group cho biết, năm 2019, kế doanh thu các lĩnh vực CIC Group năm 2019 là 1.002,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101,67 tỷ đồng, đóng góp xã hội 11,2 tỷ đồng; nộp ngân sách 100,28 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, khối lượng dự kiến phát hành là 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10 ngàn đồng/cổ phiếu; tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 25 tỷ đồng. Đối tượng phát hành cổ phiếu gồm tất cả cổ đông hiện hữu của CIC Group có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp; tỷ lệ phát hành 5%; thời gian thực hiện dự kiến trước 31-7-2020.

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Lưu Chí Thịnh và ông Lê Trọng Tú. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với các chỉ tiêu: Doanh thu đạt 1.052,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101,99 tỷ đồng; phân phối lợi nhuận sau thuế gồm quỹ phúc lợi, khen thưởng từ 8-10%, quỹ đầu tư phát triển sản xuất từ 5-8%, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 3%; thưởng người lao động 1 tháng lương nếu vượt kế hoạch lợi nhuận; chia cổ tức từ 13-15%...

 

 

 Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên 2020 của CIC Group

 

 

Bà Phạm Thị Như Phượng – Phó Tổng Giám đốc trực CIC Group báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh với quý cổ đông.

 

Quan cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2020

   

Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Goup tặng hoa chúc mừng 2 thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Lưu Chí Thịnh và ông Lê Trọng Tú.