en

CIC GROUP: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG HƯỚNG ĐẾN CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM THÀNH LẬP.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vừa tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2021. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị CIC Group phát triển theo mô hình Tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực, với hệ thống bao gồm 11 Công ty thành viên và 1 Công ty liên kết. Năm năm qua, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã luôn chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào tăng trưởng chung của ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT.

Bà Phạm Thị Như Phượng – Tổng Giám đốc CIC Group thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, phương hướng và các chỉ tiêu 2021.

Về sản xuất kinh doanh, duy trì sự tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, doanh thu, lợi nhận hàng năm đều tăng và đạt 8% đến 10% so năm trước; chia cổ tức cổ đông hàng năm đạt từ 13% trở lên; niêm yết thành công cổ phiếu CIC Group trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, phát hành thành công cổ phiếu các đợt tăng vốn điều lệ từ 276 tỷ lên 825 tỷ đồng; về phát triển ngành nghề thương hiệu, CIC Group mở rộng sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo chất lượng cao. Hiện nay, các sản phẩm dịch vụ của công ty từng bước khẳng định chỗ đứng và vị thế trên thương trường. Các dự án trọng điểm đã đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, cổ đông trong giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 đã hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện việc kinh doanh.

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT giải đáp các vấn đề do quý cổ đông đặt ra.

Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định so với thực hiện năm 2020. Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng làm tiền đề cho CIC Group chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty và cổ đông trong giao đoạn 2021-2026. Tại đại hội, các cổ đông thống nhất cao các nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị theo quy định của luật chứng khoán năm 2019 và luật doanh nghiệp năm 2020, làm cơ sở cho công tác quản trị của CIC Group tuân thủ theo đúng các quy định mới của pháp luật.

Quý cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu chọn Ban Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 thành viên: Ông Trần Thọ Thắng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị), ông Quảng Trọng Sang (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lê Trọng Ngọc, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, ông Lê Trọng Tú, bà Phạm Thị Như Phượng, ông Hà Duy Nghiêm, ông Nguyễn Thanh Lâm. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm: ông Hà Minh Tuân, bà Nguyễn Bích Nghĩa và bà Mã Hồng Phương.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt cổ đông.

Ban kiểm soát CIC Group nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động của CIC Group theo những định hướng dài hạn, phân thành từng giai đoạn, giúp CIC Group ngày càng lớn mạnh và có vị thế xứng tầm trong tỉnh cũng như trong khu vực. Doanh thu phấn đấu đạt: 8.377 tỷ (tăng 197,57% so với nhiệm kỳ 2016-2021).

Một số hình ảnh khác:

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Ông Lê Trọng Tú – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 02, Tờ trình số 03 xin ý kiến ĐHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.

Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ - Thành viên HĐQT thông qua tờ trình số 01 xin ý kiến ĐHĐCĐ về kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm – Thành viên HĐQT thông qua Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020.

Ông Hà Minh Tuân - Trưởng Ban Kiểm soát  thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Cổ đông đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị

Cổ đông tiếp tục thảo luận về định hướng phát triển của CIC Group trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Trần Quốc Trưởng – Phó TGĐ CIC Group thông tin về tính hợp lệ của phiếu bầu và hướng dẫn cách bầu chọn.

Tổ kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu của cổ đông.

Tổ kiểm phiếu thống kê số lượng phiếu bầu

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT trao quà cho các thành viên HĐQT miễn nhiệm.