KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI

KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI

*Tổng vốn đầu tư: 537 tỷ đồng  *Thực hiện 2010-2015 *Diện tích: 37,09ha