GIÁO DỤC

Đầu tư phát triển giáo dục chuẩn quốc tế với 2 cấp mầm non và tiểu học.
Đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỷ năng, tư duy, trải nghiệm sáng tạo.